headerfotos

Home

Bio-energiecluster Oost Nederland

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Zij wil - als maatschappelijke samenwerkingspartner - de overheid bijstaan bij het behalen van haar klimaatdoelstellingen, op het gebied van bio-energie. Ze heeft zich daarvoor gecommitteerd in een convenant met de provincie Overijssel. Ook werkt ze samen met de provincie Gelderland.

Daarnaast wil het cluster haar sterke positie op het gebied van technologieontwikkeling verder uitbouwen. Hiermee denkt ze een stevige bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de economische- en internationale kennispositie van bio-energie partijen in Oost-Nederland met positieve effecten voor de werkgelegenheid.

Het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON) is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Het cluster zet zich breed in voor de ontwikkeling van duurzame energie in Overijssel en Gelderland.

BEON

ACTUEEL


Bijeenkomsten

Nieuws

Informatie

Filmpjes over nieuwe energie

                                                                       

De hieronder genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma op: www.op-oost.eu.

 

 

 

Het bouwinnovatiecluster Pioneering en het bio-energiecluster BEON werken nauw samen om de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in Oost Nederland te verduurzamen. Ze worden hierbij van 2017 – 2020 ondersteund door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Door de kennis en ervaring uit beide netwerken te delen is het mogelijk om nieuwe product- en processen te ontwikkelen. Het gaat hierbij vooral om het combineren van energiebesparing en het duurzaam produceren van de resterende warmtevraag. Onder de samenwerking zal een innovatie-, markt en opleidingsprogramma worden uitgewerkt en uitgevoerd.

 

De samenwerking sluit goed aan bij de inzet van de provincie, gemeenten en woningcorporaties op duurzaam energiegebied. Pioneering en BEON verwachten verder een sterke toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de (duurzame) energie- en bouwsector in Oost Nederland.

 

Pioneering is een cluster van meer dan 160 ondernemers, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het thema innovatie in de gebouwde omgeving. Het doel van Pioneering is het versterken van de regionale economische slagkracht door het bevorderen van de innovatie van bouwgerichte ondernemingen in Oost-Nederland. Hiertoe werkt ze, gezamenlijk met alle deelnemers, aan innovatieprojecten in Oost Nederland.

 

Op 19 april is de eerste bijeenkomst gehouden van het samenwerkingsverband bij Cogas in Almelo (zie nieuwsartikel en presentaties Startbijeenkomst GO Duurzaam).

 

StartbijeenkomstStartbijeenkomstStartbijeenkomst

 

 

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet EFRO middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

In vervolg op de eerste succesvolle openstelling van het Europese subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020 worden in de loop van 2015 ook alle andere onderdelen van het programma opengesteld. Eind april wordt de beleidsregel met het beschikbare budget (plafonds), gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Voor nadere details over de voorziene openstellingen, inclusief bijbehorende regelingen kan de website van het programma www.op-oost.eu geraadpleegd worden.

Twee openstellingen in mei

Vanaf 19 mei 2015 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor twee regelingen. Voor activiteiten die vallen onder de andere openstellingen kunnen in de loop van 2015 aanvragen ingediend worden. De twee openstellingen die 19 mei 2015 in werking treden, betreffen de regeling ‘Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten’ en de regeling  ‘Innovatie samenwerkingsprojecten’. Voor beide openstellingen geld het principe “first come, first serve”

Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten

Deze openstelling betreft een vervolg op de al uitgevoerde openstelling Innovatievouchers. Subsidie kan aangevraagd worden voor innovatieprojecten door individuele ondernemers tot maximaal
€ 50.000,-- Hierbij zijn alleen externe kosten subsidiabel. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten.

Innovatie samenwerkingsprojecten

Deze openstelling is bedoeld voor innovatieprojecten uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van MKB’ers waarbij de focus ligt op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er kan tot maximaal € 200.000,-- subsidie aangevraagd worden. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten.

Samenwerking met de MKB-innovatiestimulering Regionale Topsectoren (MIT)

Voor beide bovenstaande openstellingen geldt dat ook de regionale MIT-regeling van toepassing is. Door deze samenwerking komt in totaal 8 miljoen euro beschikbaar. In de MIT Regio’s en Topsectoren werken de regio’s en het ministerie van Economische Zaken samen om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en te verbinden. Voor meer informatie zie: www.rvo.nl/mit

OP-Oost 2014-2020

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie in de sectoren: High Tech Systemen en Materialen (HTSM), gezondheid (Health), Agro & Food en Energie & Milieutechnologie (EMT).Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

EFRO

EFRO staat voor Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Vanuit dit programma worden innovatie activiteiten ondersteund in Oost-Nederland op een groot aantal gebieden, waaronder bio-based economy inclusief bio-energie (koolstof-arme innovatie).

BEON is officieel kennispartner van het EFRO programma voor Oost-Nederland. Voor de regelingen onder het EFRO programma, zie de website van het programmabureau OP-Oost dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het EFRO programma.

 

De Nederlands Duitse vereniging BIO-RES is in 2013 opgericht. Zij richt zich op kennisoverdracht over de grens op het gebied van bio-energie. De leden zijn de Landwirtschaftskammer NRW en Nds, PlanET, DNL-contact, FH Münster, Bioenergiecluster Oostnederland en de Biogasvereniging Achterhoek.

 

 

   
    
   
 

Het gaat te langzaam met Groen Gas. Terwijl groen gas een uitstekende rol zou kunnen vervullen in de verduurzaming van de transportsector. De provincies hebben daarom samen met Groen Gas Nederland een actieprogramma opgesteld. Op 9 en 10 april zijn er bijeenkomsten georganiseerd om de mogelijkheden verder te verkennen. Eerst over de toepassing, toen over de productie van groen gas. Ze willen graag samen aansprekende innovatieve pilots helpen realiseren, goede voorbeelden meer over het voetlicht brengen en leren van de slechte projecten. BEON was ook te gast op de tweede dag en mocht dapper meedenken over alle mooie plannen en vergezichten die zijn ontwikkeld. Grasvergisting, biobased economie met groen gas, biogas hubs, etc. Van alles kwam aan de orde. De projecten zijn één voor één besproken en beoordeeld op hun merites en op de wijze waarop ze verder geduwd zouden kunnen worden. Tot slot is besproken wat nog meer moet gebeuren. Belangrijk is dat Groen Gas Nederland er een zusje bij krijgt: Groen Gas in Mobiliteit oftewel GGiM. Een nieuwe ster in groen gasland.

Bio-energiecluster Oost-Nederland
Postbus 835
7500 AV Enschede

Cluster coordinator
Frans Feil

T: 053-4861195
M: 06-51121817